Společnost TOMTEN, s.r.o. poskytuje tyto služby:


 • 1. Inženýrská činnost

  Zajišťujeme:

  • •   potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků územního
        a stavebního řízení pro příslušnou stavbu,
  • •   ohlášení stavby,
  • •   stavební povolení,
  • •   oznámení o užívání stavby,
  • •   vydání kolaudačního souhlasu.


 • 2. Akviziční činnost v Real Estate

  Zajišťujeme:

  • •   analýzy lokalit plánovaných staveb,
  • •   analýzy dopravní dostupnosti,
  • •   analýzy stavu a kapacit přilehlých inženýrských sítí,
  • •   přípravu finančního rozpočtu,
  • •   zpracování analýz nákladů a užitků (Cost-Benefit Analysis),
  • •   zpracování studie proveditelnosti (Feasibility Study),
  • •   zprostředkování nákupu nebo pronájmu pozemků pro danou stavbu,
  • •   zajištění vypracování smluv a dalších potřebných dokumentů.


 • 3. Rozpočtářské práce

  Zajišťujeme:

  • •   komplexní rozpočtářské práce pro investory, projektanty a dodavatele s využitím
        stavebních rozpočtových softwarů;
  • •   zpracování prvotních propočtů (oceňování převážně pomocí ukazatelů);
  • •   zpracování výkazů výměr (vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací,
        dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby; podkladem pro zpracování
        je projektová dokumentace)
  • •   zpracování předběžných rozpočtů (mezistupeň mezi propočtem a položkovým rozpočtem;
        skládá se z agregovaných položek);
  • •   zpracování položkových rozpočtů (ocenění stavebního díla, které má již propracovanou
        projektovou dokumentaci, která umožňuje popsat dodávky konstrukcí a prací
        se značnou určitostí);
  • •   zpracování souhrnných rozpočtů (obsahuje souhrn všech typů nákladů na realizovanou
        stavební zakázku, umožňuje komplexní pohled na stavbu jako celek; vyznačuje
        se seznamem objektů a typů nákladů s jejich cenou či nákladem vyjádřeným
        zpravidla jedním číslem);
  • •   zpracování kontrolních rozpočtů (provádí se při ověření, zda použité položky
        a ceny jsou oceněny v příslušné cenové úrovni);
  • •   zpracování rozpočtů skutečného provedení staveb (zpracovává se po dokončení stavby
        na základě dokumentace skutečného provedení; zachycuje skutečné provedení stavby,
        nebere ohled na realizační rozpočet).


 • 4. Projektový management stavebních investic

  Zajišťujeme:

  • •   ekonomické analýzy ploch a doporučení efektivnějších řešení;
  • •   organizaci výběrových řízení na dodavatele stavby (dle požadavků investora,
        harmonogramu stavby apod.);
  • •   analýzy a vyhodnocení nabídek dle stanovených parametrů;
  • •   zaměření skutečného stavu stavby vč. zajištění projektové dokumentace;
  • •   zajištění kolaudace (kolaudační souhlas) provedeného díla;
  • •   řešení klientských změn pro stavební projekty.


 • 5. Technický dozor investora (TDI)

  Zajišťujeme:

  • •   kontrolu prováděné stavby – dodržování technických podmínek realizace,
        zákonných norem, kontrolu kvality, termínů a hospodárnosti prováděných prací
        v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (popř. s dokumentací
        pro provedení stavby) a se smluvními podmínkami výstavby;
  • •   kontrolu dodávek a jejich přejímání od dodavatele;
  • •   zastoupení investora při provádění předepsaných zkoušek;
  • •   zastoupení při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy
        (zejména stavebními úřady) a s jinými účastníky výstavby.


 • 6. Poradenské služby

  Zajišťujeme:

  • •   Poradenství ekonomicko- legislativního charakteru v oblasti nemovitostí
  • •   Poradenství technicko- ekonomického charakteru (hodnocení a konzultace
        v oblasti developerských a stavebních projektů)
  • •   Poradenství pro čerpání finančních zdrojů z fondů EU
  • •   Zpracování projektové žádosti pro získání dotací z fondů EU